Independent river

Indus

Ganga-Brahmaputra-Meghna Basin

Subarnarekha

Brahmani-Baitarani

Mahanadi

Godavari

Krishna

Pennar

Cauvery

Tapi

Narmada

Mahi

Sabarmati

West Flowing Rivers of Kutch Saurashtra & Luni

 1. Aji
 2. Auranga
 3. Bagad
 4. Bandi
 5. Bhadrodi
 6. Bhang
 7. Bhukhi
 8. Bhurud
 9. Chok
 10. Demi
 11. Dhatarwadi
 12. Falku
 13. Gajansar
 14. Ghee
 15. Ghelo
 16. Ghodadhroi
 17. Goma
 18. Hiran
 19. Kalubhar
 20. Kanoj
 21. Karaswani
 22. Kareshwar
 23. Keri
 24. Khalkhalio
 25. Kharimitti
 26. Kharod
 27. Khokhara
 28. Kolak
 29. Loria
 30. Lotia
 31. Machhundri
 32. Madhuvanti
 33. Malan
 34. Malan-II
 35. Maleshri
 36. Meghal
 37. Nag
 38. Nareda
 39. Ozat
 40. Padalio
 41. Pur
 42. Puraiya
 43. Raidy
 44. Ran of Kutch
 45. Rangmati
 46. Raval
 47. Rel
 48. Rukmavati
 49. Ruparel
 50. Sanandro
 51. Sang
 52. Sangawadi
 53. Saraswati
 54. Sarmat
 55. Sasoi
 56. Shahi
 57. Shingoda
 58. Sukhbhadar
 59. Sundri
 60. Surkhan
 61. Suvi
 62. Und
 63. Utavali
 64. Vangdi
 65. Vartu
 66. Wasthava
 67. Zolapuri

West Flowing Rivers South of Tapi

 1. Bav
 2. Bharja
 3. Deoghar
 4. Gangavali
 5. Karli
 6. Kodavali
 7. Mandvi
 8. Mindhola
 9. Muchkundi
 10. Panvel
 11. Par
 12. Patalganga
 13. Savitri
 14. Shastri
 15. Terekhol
 16. Tillari
 17. Vaitarana
 18. Varoli
 19. Vashisti
 20. Waghotan

East Flowing Rivers Between Mahanadi-Godavari

 1. Bahuda
 2. Eluru
 3. Imdava
 4. Nagavathi
 5. Rushikulya
 6. Vamsadhara
 7. Varghu

East Flowing Rivers Between Krishna-Pennar

 1. Mirineru
 2. Musi
 3. Vogaru
 4. Vagu

East Flowing Rivers Between Pennar-Cauvery

 1. Adyar
 2. Arani
 3. Araniar
 4. Coleroon
 5. Cooum
 6. Gadilam
 7. Kosasthalaiyar
 8. Manimuttar
 9. Nagari
 10. Paravanar
 11. Varaganadi

East Flowing Rivers South of Cauvery

 1. Agniyar
 2. Ambuliyar
 3. Gundar
 4. Gunna
 5. Kallar
 6. Kodaiyar
 7. Korampallam
 8. Kottakaraiar
 9. Nambiyar
 10. Pambar
 11. Paralayar
 12. Thambrapami
 13. Valliyar
 14. Varsalei
 15. Vollar

RD into Myanmar

 1. Chindwin(Myanmar)


(Source:Surface Water Data Entry System,Version 3.0)

Print/export
QR Code
QR Code independent_river (generated for current page)